Skifteret & arv

Det er, som udgangspunkt, ikke muligt at arve gæld. Dette sker kun, hvis I som pårørende, og ægtefælle til afdøde, sidder i et uskiftet bo, eller hvis det omhandler et privat skifte, hvor aktiverne overstiger passiverne, vil det være forpligtiget boet at betale til sine kreditorer. Er der tale om et bo med en samlet formue på 42.000 kr. eller under, vil der slet ingen bo-behandling være, og de eventuelle kreditorer vil ikke få nogle penge.

Der er forskellige forholdsregler afhængig af formue på boet, som gælder følgende:

Der er et boudlæg, hvis der er en formue på under 42.000 kr. Boet gives til familien, da kreditor ikke kan ikke gøre krav gældende. Familien har kun ansvaret for at finansiere begravelsesudgifterne.

Der vil være et privat skifte, hvis der i boet er en formue på over 42.000 kr. Her er det boets pligt at finansiere begravelsesudgifterne, og familie, og andre pårørende, vil først få noget, når dette er sikret. Under disse forhold har kreditorer otte uger til at gøre krav gældende.

Skifteretten vil vælge en bobestyrer, hvis boet er insolvent, men der er aktiver, som overstiger 42.000 kr. Bobestyreren vil sikre den samme betaling af boets kreditorer efter, at begravelsesudgifterne er betalt.

Der er bestemte retningslinjer for den korrekte bo-behandling, som skal overholdes. Det består af følgende:

Når bedemanden har lavet dødsregistreringen, bliver den afdødes bankkonti spærret, og skifteretten bliver orienteret. De pårørende har først mulighed for at disponere over kontiene og boets aktiver, når skifteretten har valgt en bobestyrer og efterfølgende udfærdiget en skifteretsattest, som beviser boets behandling.

Pengene, som bliver udbetalt i skifteretten, går først og fremmest til den pårørende, som sørger økonomisk for begravelsen. Regningen deles ligeligt først mellem forældre, derefter voksne børn og til sidst søskende. Dette sker kun hvis at boet, på trods af den offentlige begravelseshjælp, ikke kan betale for begravelsen. Det er derfor vigtigt for arvingerne at få dette afklaret hurtigt.

Vi hjælper jer som jeres bedemænd…

Og hos Fynske bedemænd sørger vi altid for, at dødsanmeldelsen bliver overdraget til begravelsesmyndigheden, så dødsfaldet officielt kan blive valideret. Vi tager hånd om alt papirarbejdet, så skifteretten bliver orienteret automatisk. Anmelderen, eller den oplyste kontaktperson på dødsanmeldelsen, vil altid automatisk modtage en indkaldelse til skifteretten ca. tre uger efter dødsregistreringen.

Hjælp vedrørende boudlæg:

Skifteretsattesten bliver udstedt til den person, der har forestået begravelsen. Kan, eller vælger, anmelder ikke at lægge ud for begravelsen, så kan boets ejendele anvendes til at betale begravelsesomkostningerne. Er dette tilfældet, vil et mindre overskud tilfalde den pågældende før uddeling af evt. arv.

Er arvingerne enige, kan de i fællesskab afvikle boet og sørge for betaling af

begravelsesudgifter og andre krav. Det forudsættes, at boet er solvent, altså har formue.

Er arvingerne til gengæld uenige, eller er boet kompliceret, kan I som arvinger med fordel benytte en advokat, der bliver betalt af boet. Udpeger skifteretten en bobestyrer, er det skifteretten, der betaler.

Normalt vil en ægtefælle arve afdødes fulde formue uden en egentlig skiftebehandling, og er der oprettet et tinglyst testamente, vil arvingerne oftest arve uden yderligere problemer. Der kan dog være forhold ved boet, der kræver et privat eller offentligt skifte. Begravelseshjælpens omfang bliver fastsat ud fra en skifteretsattest. Er der søgt om maksimal støtte, skal du/I altid sende en kopi af skifteretsattesten til bedemanden, hvorefter den tildelte støtte bliver indsat på anmelders NemKonto.