Donation

Organdonation

Det er i stigende omfang blevet muligt at redde eller forlænge menneskeliv ved at udskifte ødelagte organer med velfungerende organer fra andre mennesker. Transplantation kan ske, hvis afdøde har udfyldt et donorkort eller på anden måde tydeligt har ytret ønske om at donere sine organer. Hvis ikke, skal to krav være opfyldt:

  1. Afdøde må på ingen måde, hverken i tale eller på skrift, have udtalt sig imod organdonation.
  2. De nærmeste pårørende skal give deres samtykke til organdonation.

Donation af egen krop til forskning

Hvis du beslutter at donere dit legeme til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, kommer det til stor nytte for de sundhedsvidenskabelige uddannelser. Først og fremmest gavner det læge- og tandlægeuddannelsen samt for forskning i sygdomme og ved udvikling af nye behandlingsmetoder. Fakultetets donationsordning varetages af Institut for Cellulær og Molekylær Medicin.

Vigtige overvejelser

Det er vigtigt, at du drøfter beslutningen med dine nærmeste pårørende således, at de er forberedt på at respektere dit ønske, og at de er forberedte på de ændringer i det praktiske forløb efter dødsfaldet, som donationen medfører. Ellers kan situationen for de efterladte, midt i sorgen, blive uoverskuelig.

Først og fremmest skal de pårørende være opmærksomme på, at værdien af legemet forringes, desto længere tid der går fra dødsfaldet, til legemet er i instituttet i hænder. Instituttet skal modtage legemet senest fire døgn efter dødsfaldet, ellers kan de naturlige nedbrydningsprocesser have gjort donationen værdiløs for instituttet. Derfor skal de pårørende hurtigst muligt efter dødsfaldet kontakte en bedemand. Bedemanden vil tage sig af transporten af afdøde til instituttet samt tage sig af de øvrige praktiske forhold i samme forbindelse. Der skal samtidig aftales med bedemanden, hvad der skal ske med afdøde efter, at instituttet har afsluttet sine undersøgelser.

Højtidelighed er også en mulighed

Selv om tidsfristen for overførsel til instituttet er kort, forhindrer det ikke, at der kan afholdes en højtidelighed, hvor de efterladte kan tage afsked med den afdøde. Vi kan rådgive og være behjælpelige med at arrangere en sådan højtidelighed, og det vil i reglen være muligt, trods den korte frist, at få en præst til at medvirke, hvis dette ønskes.

Begravelse

Instituttets undersøgelser og brug af legemet tager mellem en dag og to år, hvorefter instituttet kontakter den samme bedemand, som bragte afdøde til instituttet, med henblik på afhentning. Hvis der ikke er aftalt andet mellem bedemand og de efterladte, vil afdøde blive kremeret på Bispebjerg eller Søndermarken Krematorium i København, og urnen vil blive nedsat i en anonym fællesgrav på Bispebjerg eller Søndermarken Kirkegård. Hvis urnen ønskes nedsat andetsteds, eksempelvis på et familiegravsted, eller hvis der ønskes en kistebegravelse, er det vigtigt, at de pårørende har givet bedemanden klare informationer om dette. Instituttet påtager sig intet ansvar for overholdelse af sådanne aftaler. Dele af legemet kan indgå̊ i instituttets samlinger i en længere årrække. Disse dele vil senere blive kremeret og nedsat i en anonym fællesgrav på Bispebjerg eller Søndermarken Kirkegård.

Anonymitet

Anonymitet vedrørende donationen overholdes og tages meget alvorligt fra universitetets side af. Dette gælder både i donators levetid, under legemets ophold på instituttet og efterfølgende. Der vil ikke blive udleveret informationer om eventuel dødsårsag eller lignende til de efterladte.

Erklæring om donation

Hvis du beslutter at donere dit legeme, skal den testamentariske erklæring udfyldes og sendes til instituttet i vedlagte, frankerede svarkuvert. Efter journalisering vil du få erklæringen retur med instituttets underskrift samt et vedlagt donorkort, som du bedes bære på dig. En kopi af testamentet opbevares på instituttet.

Det anbefales, at du informerer dine nærmeste pårørende, egen læge, sygehus eller evt. plejehjem om dette testamente, således at instituttet hurtigst muligt bliver underrettet om dødsfaldet.

For at en testamentarisk erklæring om donation kan anerkendes som gyldig, skal donator være fyldt 18 år og være i stand til at forstå̊ den trufne beslutning. Erklæringen skal enten være underskrevet af to vitterlighedsvidner eller af egen læge.

Lægeoplysninger hjælper forskningen

Der skal krydses af i testamentet, om du tillader, at instituttet efter din død må indhente oplysninger om din sygehistorie hos din læge eller fra et sygehus. Dette vil i nogle tilfælde kunne øge værdien af donationen for instituttet.

Omkostninger

Hvad angår udgifterne til begravelsen, så betaler universitet kun rustvognskørslen efter hverdagstakst. Dette kan eksempelvis være fra kapel til kirke, videre til universitetet og den sidste rustvognskørsel til krematoriet eller kirkegården til kistebegravelse inden for universitetets region.

Vær opmærksom på, at hvis der er behov for akut afhentning i weekenden på plejehjem, hospice eller i privaten, eller hvis I planlægger en højtidelighed om lørdagen, vil der kun blive refunderet i forhold til hverdagstaksterne for rustvognskørsel.

Fortrydelse og ophævelse af donationen

Hvis du fortryder donationen, kan denne til enhver tid ophæves ved skriftlig henvendelse til instituttet.

Instituttet forbeholder sig ret til at betragte donationen som ophævet, hvis dødsfaldet finder sted uden for landets grænser. Ligeledes kan instituttet afstå̊ fra at udnytte donationen i tilfælde af særlig farlig smitsom sygdom, omfattende kvæstelser (fx ved en trafikulykke) eller andre specielle omstændigheder, som umuliggør instituttets anvendelse af legemet. Instituttet vil dog i sådanne tilfælde altid modtage legemet, hvis det er de pårørendes ønske, og der ikke er nedlagt myndighedsforbud mod det, hvilket eksempelvis kan være tilfældet ved farlig og særlig smitsom sygdom.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte instituttets donationskontor på telefon 35 37 66 90, på e-mail ee@sund.ku.dk eller på postadressen:

Institut for Molekylær Medicin (IMM – Campus)
Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230  Odense M